EN
NL

Onderzoeksmethodes

Centraal in het marktonderzoek staat de verzameling van de gegevens en de zorg en nauwgezetheid die MAS Research eraan besteedt.

In samenspraak met u als opdrachtgever kiezen we de meest adequate tools in functie van uw objectieven, timing en budget.

Enkele kwantitatieve methodes die we aanbieden:

  • Online bevragingen (via panel of op database)
  • Face-to-face bevragingen
  • Post-to-web bevragingen (uitnodiging via post voor online deelname + eventueel papieren vragenlijst)
  • Exit-interviews
  • Observaties
  • ...

Enkele kwalitatieve methodes die we aanbieden

  • Groeps- of paneldiscussies (fysiek en online)
  • Diepte-interviews (fysiek en online)
  • ...

Onze expertise situeert zich onder
andere in volgende onderzoeksdomeinen:

1.
Opinieonderzoek (representatieve steekproeven)
2.
Tevredenheidsonderzoek
3.
Klantenbevragingen
4.
Communicatieonderzoek (pre- en post-test)
5.
....

In-house

Om het hele onderzoeksproces zo nauwlettend mogelijk op te volgen worden heel wat aspecten van het onderzoek ‘in-house’ gedaan.

Vragenlijsten worden door onze onderzoekers opgemaakt en getest, onze IT-expert programmeert de vragenlijsten, veldwerk wordt door onze projectmanagers gepland en opgevolgd, interviewers worden persoonlijk gebriefd.

Rapportering

Het sluitstuk van een onderzoek is het diepgaand analyseren van de gegevens en het correct interpreteren van de resultaten. Dit leidt tot een heldere synthese in een visueel rapport met conclusies, inzichten en aanbevelingen.

Contacteer ons